وجهی دیگر

تکرار تاریخ بعد از سی سال!

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

حدود ۴ ماه پیش مطلبی را با عنوان تکرار تاریخ بعد از سی سال نوشتم و در آن هنگام به مذاق خیلی ها خوش نیامد و با وجودیکه هیچکدام از ما ها نه سر پیاز هستیم و نه ته پیاز ؛ بی احترامی هایی را هم در پی داشت. راستش دیروز که اخبار سیزده آبان را می خواندم به نظرم رسید که نوشته من درست بوده است.

 

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی