وجهی دیگر

رئیس جمهوری با بیست و شش میلیون رای

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراجع ذیربط؛ رئیس جمهور منتخب ٢۶ میلیون رای کسب کرده است و دیروز یکی از نویسندگان روزنامه کیهان ابراز کرده بود که این رای از جانب محرومانی بوده است که خدمان آن نامزد منتخب در طی مدت ۴ سال اول زمامداری او را درک کرده اند.

بگذریم که احوال نویسندگان آن روزنامه معلوم است و بگذریم که از نظر آقایان هرکسی که مطابق میل آنها رای ندهد دارای مشکلات فکری است و جزو مرفهین بی درد محسوب می شود که شیطان سرپرست او است و باز بگذریم امکان نقد خدمات وجود ندارد ولی اجازه دهید سوالی را مطرح کنم:

اگر این آقا واقعا رای آورده است و رای از جانب آن محرومان و خدمت دیدگان است؛ پس ایشان دیگر وامدار کسی نیستند. چگونه است که صاحب ٢۶ میلیون رای ؛ حق انتخاب معاون اول خودش را ندارد و از کبیر و صغیر مملکت و البته آنهایی که ظاهرا نه سر پیاز هستند و نه ته آن؛ شروع کرده اند برای نامزد منتخب خط و نشان می کشند؟ به نظرم آنهایی که خط و نشان می کشند با زبان بی زبانی می گویند که رای ما از رای سایر محرومان خدمت چشیده ؛ پررنگتر بوده است و به این شائبه دامن می زند که مدعیان امروز به گونه ای رای آن نامزد منتخب را ساخته اند.

البته آن مدعیان می گویند که نگران اسلام و خون شهدا هستند ولی باید پرسید چرا آنروز که رای دادید ( و یا شاید رای ساختید) به چنین چیزهایی فکر نکردید و باز نمی دانم چرا اسلام فقط به معدودی مدعی تعلق دارد؟ شاید چون سایرین فهم درست و حسابی ندارند!

با یاد حق؛ منصف باشید

وجهی دیگر

علی خادمی