وجهی دیگر

اظهار تاسف

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

 

به دوران مدیریت آقای دکتر روحانی کاری ندارم زیرا که ایشان به تازگی به مدیریت رسیده است و هنوز از بوته آزمایش بیرون نیامده است ولی بسیار برای خانه پدری متاسف هستم که به خاطر سوء مدیریت های آن نمی تواند از حضور نخبه هایی چون عطاءالله مهاجرانی استفاده کند و دعا می کنم که روزی برسد به جای مدیران بی کفایت ؛ کسانی چون عطاءالله مهاجرانی فرمان را در دست بگیرند.

امیدوارم که لینک زیر مسدود نبوده و بتوانید به مصاحبه او با بی بی سی توجه کنید؛

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2013/10/168290.php

 

به نظرم قطعا این صحبت ده دقیقه ای بسیار بیشتر از 8 بار و بلکه هشتاد بار سخنرانی رئیس جمهور قبلی در سازمان ملل می ارزد.

 

با یاد حق منصف باشید

علی خادمی