وجهی دیگر

الگوی حکومت عدل علی (ع)

سرآغاز کلام با نام یگانه وجه ماندگار؛

ایام ماه مبارک است و به نوعی این ماه متعلق به مولای عدل گستر ما شیعیان یعنی علی (ع) است.

می گویند که در زمان حکومت حضرت خبر آوردند که در گوشه ای دور افتاده از حکومت ایشان خلخالی را از به زور از پای یک زن اهل کتاب کشیده و دزدیده بودند و حضرت ( که در صداقت ایشان شکی نیست ) با حزن و اندوه گفتند که حق است که از این اتفاق ناروا و ظلمی که در گوشه ای دور افتاده در حق پیرزنی از اهل کتاب روا شده ؛‌انسان از غم و اندوه و ناراحتی بمیرد.

این روزها در کنار تمام شایعات و شائبه هایی که در خانه پدری مطرح است ؛ مسئله آزار جنسی زندانیان حوادث اخیر در صدر اخبار جای دارد. امروز به نقل از یکی از نمایندگان فراکسیون خط امام خواندم که اخبار مربوط به این آزار دارای صحت است. البته دنیای عجیبی است. هیچ بعید نیست که این آقا البته بعدا تقیه کرده و حرفهای منتسب به خود را تکذیب کرده و یا بگوید منظورش چیز دیگری بوده است.

از این قضیه بگذریم که به نظر من هر آنچه که توسط حاکمان خانه پدری تکذیب می شود؛ بعدها یک جورهایی تایید شده است ولی باید بگویم آقایانی که ادعا می کنند ام القرای اسلامی را اداره می کنند و علی (ع) سر مشق آنهااست ؛ بیدی نیستند که با این بادها بلرزند! شاید چون آنهایی که به آنها ظلم شده ؛ از یک کافر هم پست تر و فرومایه ترند. شاید هم که رسیدن به هدف وسیله را توجیه می کند و برقراری حکومت عدل علی می طلبد که به چند نفری هم ظلم شود.

با یاد یگانه وجه ماندگار منصف باشید

علی خادمی